ساخت وراه اندازی استخر خانگی خانم اکبری

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس : زعفرانیه

ساخت استخر( کاشی کاری و آب بندی )

تعمیر وراه اندازی موتور خانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساخت استخر نگهداری استخر خانگی
ساخت وراه اندازی استخر خانگی خانم اکبری
تام صنعت