نگهداری مجموعه ورزشی ۹ دی

استخر ۹ دی

  • تعمیر ونگهداری
  • تاسیسات مکانیکی
  • تاسیسات الکتریکی

نگهداری مجموعه ورزشی
تام صنعت