نگهداری تاسیسات استخر پروژه آقای ثاهنی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد :

  • هوشمند سازی
  •  نگهداری استخر
  • به روز رسانی و  راه اندازی موتور خانهو استخر
  • اتوماسیون دمای محیط
  • اتوماسیون دمای آب استخر
  • اتوماسیون جکوزی

نگهداری استخر خانگی
تام صنعت